งานสัมมนาเชิงวิชาการ “สถานีไฟฟ้าแรงสูง”

IEEE Power & Energy Society – Thailand (IEEE PES – Thailand) เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “สถานีไฟฟ้าแรงสูง: ข้อกําหนดการ เชื่อมต่อ, การออกแบบ, การทดสอบและการนําเข้าใช้งาน” ในระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2565 ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

งานสัมมนาเชิงวิชาการ "สถานีไฟฟ้าแรงสูง" ตลาดอุตสาหกรรมไทย นวัตกรรมอุตสาหกรรมไทย พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวหน้า substation 02 2022 dc1545c1

วัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนาเชิงวิชาการในครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและนําาความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน การทดสอบ และนําเข้าใช้งานสถานีไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ, Cost-Effective, Intelligent, High Performance, Compact Design สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบ ควบคุมและปฏิบัติการระบบไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสม ภายในงานสัมมนาเปิดโอกาสให้ปรึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างผู้เข้าสัมมนาทุกคนกับผู้เชี่ยวชาญโดยตรง

งานสัมมนานี้เหมาะสำหรับ

  • บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
  • ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้ประสานงานโครงการ ผู้รับเหมา วิศวกร ช่างเทคนิค และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ สถานีไฟฟ้าแรงสูง
  • นิสิต นักศึกษา นักวิจัยที่ศึกษาค้นคว้าในเรื่องสถานี ไฟฟ้าแรงสูง

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียน Online สำรองที่นั่งได้ที่ www.greennetworkseminar.com/substation/

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร:0-2354-5333 Ext. 500/503
หรือที่ e-mail : seminar@greennetworkseminar.com

ตลาดอุตสาหกรรมไทย
Logo