วว. ร่วมคัดสรรสุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ประจำปี พ.ศ 2565  ชูนวัตกรรมพัฒนา OTOP  สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์

ชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงานการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 ระดับประเทศ

ชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงานการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2565 ระดับประเทศ   ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ (กอ.นตผ.)  มอบหมายให้ กรมการพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ   โอกาสนี้  สายันต์  ตันพานิช  รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  (วว.)   กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว)  ในฐานะผู้แทนกระทรวง อว. ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน ร่วมด้วย ศิรินันท์  ทับทิมเทศ  ผู้อำนวยการ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ศนส.) วว.  ในฐานะประธานคณะกรรมการคัดสรรผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ พร้อมทีมนักวิจัย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ (ศนอ.) วว. ณ Hall 4  อาคาร  IMPACT  FORUM  เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ศิรินันท์  ทับทิมเทศ  ผู้อำนวยการ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ศนส.) วว.  ในฐานะประธานคณะกรรมการคัดสรรผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
ศิรินันท์  ทับทิมเทศ  และ ทีมนักวิจัย วว.
สายันต์  ตันพานิช  รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ วว.

สายันต์  ตันพานิช  รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ วว. กล่าวว่า วว. ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ  OTOP วิสาหกิจชุมชนและเกษตรกร ให้สามารถนำองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปใช้ในการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ดีมีมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในตลาดทั้งในและต่างประเทศ มุ่งพัฒนาโอทอปยุคใหม่ โดยเปลี่ยนจากโอทอปแบบดั้งเดิม มาเป็นโอทอปที่เน้นการนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างมูลค่าและความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ มุ่งเน้นให้ผลิตภัณฑ์สะท้อนถึงความคิดในเชิงภูมิปัญญา การดึงเสน่ห์จากวัฒนธรรมพื้นบ้านมาสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม (Value  Added) หรือมีการสร้างสรรค์คุณค่า (Value  Creation) ที่สอดคล้องกับความต้องการของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง อันจะนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของเศรษฐกิจประเทศต่อไป

สมคิด  จันทมฤก   อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

สมคิด  จันทมฤก   อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  กล่าวว่า  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย โดยให้ผู้ประกอบการ จำนวน 1 ราย สามารถส่งผลิตภัณฑ์เข้าคัดสรรฯ ได้ทั้งสิ้น จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ หรือ 3 ชุดผลิตภัณฑ์ ปรากฏว่ามีผู้ผลิต ผู้ประกอบการส่งผลิตภัณฑ์เข้าคัดสรรทั้งสิ้น จำนวน 15,707 ผลิตภัณฑ์ โดยแบ่งออกเป็น ประเภทอาหาร 3,943 ผลิตภัณฑ์ ประเภทเครื่องดื่ม 631 ผลิตภัณฑ์ ประเภทผ้า และเครื่องแต่งกาย 6,404 ผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก 3,637 ผลิตภัณฑ์ ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 1,091 ผลิตภัณฑ์ โดยกอ.นตผ. ได้เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ 6 หน่วยงาน ทำหน้าที่ตรวจและให้ค่าคะแนนผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ประเภทอาหาร คณะที่ 1 โดย “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” และคณะที่ 2 โดย “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ” ประเภทเครื่องดื่ม โดย “กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม” ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย โดย “กระทรวงอุตสาหกรรม” ประเภทของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก โดย “กระทรวงพาณิชย์” และประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร โดย “กระทรวงสาธารณสุข”

ทั้งนี้การคัดสรรสุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP Product Champion) ดำเนินงานต่อเนื่องจากการลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ซึ่งปัจจุบันมียอดการลงทะเบียนทั้งสิ้นจำนวน 95,567 ราย/กลุ่ม 218,209 ผลิตภัณฑ์ โดยการคัดสรรสุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จะดำเนินการเป็นประจำทุก 2 ปี และกรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ มาแล้วทั้งสิ้น จำนวน 7 ครั้ง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ OTOP ได้มีโอกาสพัฒนาให้มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป จนสามารถใช้เป็นแหล่งสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีมาตรฐานในระดับสากล

ตลาดอุตสาหกรรมไทย
Logo