User Posts: A.S.A. CONTAINERS CO., LTD.
Sorry. Author have no posts yet
User Deals: A.S.A. CONTAINERS CO., LTD.
Deal
เป็นกระดาษที่ทำจาก Recycle 100% เช่นกัน แต่มีส่วนผสมจากวัตถุ Recycle ขาวเพิ่มขึ้น  เพื่อให้ผิวกระดาษดูสว่างขึ้น และผสมสีทำให้ผิวกระดาษดูโดดเด่นขึ้น มีความเหนียวคงทน คุณภาพเทียบเท่า KJน้ำหนักมาตรฐาน (BASIS WEIGHT) 125,150,185 g/m²
Deal
เป็นผิวกระดาษที่ทำจาก Recycle 100% ซึ่งมีความเหนียวตามมาตรฐาน มอก. พร้อมที่จะใช้งานบรรจุภัณฑ์หลากหลายน้ำหนักมาตรฐาน (BASIS WEIGHT) 125, 150,  200 g/m²
Deal
กระดาษลูกฟูก เกรดกระดาษ CA : เป็นกระดาษที่ใช้ทำลอนลูกฟูก โดยเฉพาะในบางกรณีสามารถนำมาทำผิวกล่องกระดาษ กระดาษจะมีความแข็งแรงคงทนต่อแรงกดและรักษาโครงสร้างของกล่องกระดาษ  น้ำหนักมาตรฐาน (BASIS WEIGHT) 105, 115, 125, 150,185 g/m²
Show next
Browsing All Comments By: A.S.A. CONTAINERS CO., LTD.
ตลาดอุตสาหกรรมไทย
Logo