รับออกแบบ ติดตั้ง ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยแบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงในสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (water spray for lpg plant)

รับออกแบบ ติดตั้งระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยแบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงสำหรับบริเวณที่ตั้งกลุ่มถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มในสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว water spray for lpg plant ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบป้องกันอัคคีภัยของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ การทดสอบและตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยแบบหัวกระจายน้้าดับเพลิงหลังจากมีการติดตั้งระบบแล้วเสร็จ

ตลาดอุตสาหกรรมไทย
Logo