ฝ่ายบริการทั่วไป

ด้วยปัจจุบันเป็นยุคข้อมูลข่าวสารที่องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนต้องการความสะดวกรวดเร็ว คล่องตัว มีประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงาน และทำธุรกรรมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการ และการแข่งขัน ให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้พริ้นท์ติ้ง จำกัด มีความพร้อมทั้งพื้นที่ให้บริการ พนักงานผู้ชำนาญงาน และระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธภาพ ได้เปิดให้บริการงานสนับสนุนที่ไม่ใช่งานหลักของลูกค้า (Back Office and Non-Core Business) ต่าง ๆ ภายใต้ฝ่ายบริการทั่วไป (General Service Department)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ด้วยปัจจุบันเป็นยุคข้อมูลข่าวสารที่องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนต้องการความสะดวกรวดเร็ว คล่องตัว มีประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงาน และทำธุรกรรมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการ และการแข่งขัน ให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้พริ้นท์ติ้ง จำกัด มีความพร้อมทั้งพื้นที่ให้บริการ พนักงานผู้ชำนาญงาน และระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธภาพ ได้เปิดให้บริการงานสนับสนุนที่ไม่ใช่งานหลักของลูกค้า (Back Office and Non-Core Business) ต่าง ๆ ภายใต้ฝ่ายบริการทั่วไป (General Service Department) ดังนี้

1. การจัดการเอกสาร Document Management

ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนขนาดใหญ่ในภาคธุรกิจต่าง ๆ ทั้งการเงิน การธนาคาร ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจสื่อสาร และโทรคมนาคม มีความจำเป็นในการจัดการ และจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมนั้นเป็นอย่างมาก เนื่องจากการขยายกิจการ จำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้น รวมถึงกฎ ข้อบังคับ หรือข้อกฎหมายต่าง ๆ ส่งผลให้ในแต่ละปีการจัดการเอกสารสำหรับหน่วยงานต่าง ๆ เป็นเรื่องที่ท้าทาย และมีผลกระทบต่อธุรกิจเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ ทั้งพื้นที่จัดเก็บ กำลังคน ระบบบริหารจัดการฯ ภายใต้สภาวะการณ์แข็งขันทางธุรกิจที่เข้มข้น ความสำเร็จจึงเป็นเป้าหมายสำคัญของทุกหน่วยงาน พร้อมทั้งต้องควบคุมค่าใช้จ่าย ต้นทุน และทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ
ทุกหน่วยงานจำเป็นต้องมุ่งเน้นในธุรกิจหลักขององค์กร(Core Business) โดยมอบงานสนับสนุน หรืองานหลังการขาย(Back Office Support) และกิจกรรมเกี่ยวเนื่องอื่น ๆ ให้มืออาชีพเข้ามาช่วยบริหารจัดการเพื่อลดภาระให้กับองค์กร และหน่วยงาน ให้มากที่สุด ทั้งทำให้เกิดความคล่องตัวและขับเคลื่อนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

การจัดการเอกสาร (Document Management Service) ภายใต้การให้บริการโดย บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้พริ้นท์ติ้ง จำกัด เป็นโซลูชั่นการจัดการเอกสารแบบครบวงจร ทั้งในรูปแบบจัดการภายในพื่นที่ของบริษัทฯ หรือในพื้นที่ของลูกค้า (Outsourcing – Insourcing Services)

บริการของเราครอบคลุมตั้งแต่ การรับ-ส่งเอกสาร การจัดเก็บทั้งในรูปแบบ Hardcopy และ Image file การบริหารจัดการคลังเอกสาร การควบคุมติดตาม พร้อมระบบสืบค้นเอกสาร ซึ่งเป็นการให้บริการเกี่ยวกับเอกสารทั้งระบบ (Business Process Outsourcing) ไม่ว่าจะเป็นเอกสารทั่วไป เอกสารทางการเงิน เอกสารที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ(High Security Document Custodian Management) และเอกสารสำคัญในรูปแบบต่าง ๆ โดยทีมงานมืออาชีพด้วยประสบการณ์การจัดการเอกสารที่มีความปลอดภัยขั้นสูง (High Security Management) ที่สามารถให้บริการที่ทันสมัย ครบถ้วนเชื่อถือได้

2. การบริหารคลัง (Inventory Management)

เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ และช่วยให้ลูกค้าของบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นทุ่มเททรัพยาการต่าง ๆ เพื่อความสำเร็จในธุรกิจ หรือภารกิจหลักของหน่วยงาน บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้พริ้นท์ติ้ง จำกัด ได้ให้บริการรับบริหารคลังเอกสาร แบบฟอร์มธุรกิจ แบบพิมพ์ และอุปกรณ์เครื่องใช้ในสำนักงาน ทุกชนิด เช่นเครื่องเขียน แฟ้ม สมุด ดินสอ ฯลฯ

โดยบริษัทฯ มีความพร้อมในการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (Turnkey Service) ที่มีบริการครอบคลุม ดังนี้

                        • การบริหารการจัดเก็บสินค้า (Warehouse Management)
                        • การบริหารคลังสินค้า (Inventory Management)
                        • บริหารการสั่งซื้อหรือจัดหาสินค้าแทนลูกค้า (Executive orders or supply goods for customers)
                        • การรับ-ส่งสินค้า (Logistic)
                        • การควบคุมราคาสินค้าและการบริหารต้นทุนตามนโยบายลูกค้า (Price control and cost management as customers policy)
                        • การเชื่อมโยงระบบบริหารจัดการ (Integration and Interface)

โดยการให้บริการดังกล่าวเป็นการให้บริการภายใต้ระบบงานและทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์บริหารจัดการคลังสินค้าและเอกสาร ที่สามารถตอบโจทย์การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

3. การบริการบรรจุหีบห่อ (Fulfillment Management Service)

การให้บริการลูกค้าในปัจจุบันถือเป็นหัวใจสำคัญในการให้บริการของธุรกิจทุกประเภท ต้นทุนในการหาลูกค้าใหม่ รวมถึงการรักษาฐานลูกค้าเดิมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเนื่องจากความต้องการของลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ตามสภาพการแข่งขันและการนำเสนอที่หลากหลาย ลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้น ในปัจจุบันจะสังเกตได้ว่า การให้บริการลักษณะดังกล่าว ต้องการการจัดการที่เข้าถึงรายละเอียด ไม่ว่าจะเป็นตัวสินค้า การบรรจุหีบห่อ คุณภาพการบรรจุ และเทคนิคต่าง ๆ ซึ่งเป็นบริการที่ใช้ทรัพยากร และเวลามาก นอกจากนี้การให้บริการในลักษณะบรรจุหีบห่อและการนำส่งไม่ว่าจะเป็นองค์กร หรือส่วนบุคคล มีการผสมผสานสินค้าและบริการที่หลากหลายทั้งในแง่ตัวสินค้า ขนาด และรูปแบบการจัดส่ง รวมถึงต้องการ ๆ บริหารจัดการสินค้าที่มีความยืดหยุ่นสูง รวมถึงต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในด้านต่างๆ สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อการให้บริการ และการบริหารจัดการของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นอย่างมาก เพื่อให้การบริหารจัดการการบรรจุหีบห่อและการนำส่ง มีประสิทธิภาพฯ บริษัทฯ ได้นำเสนอการจัดการแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Service) โดยมีบริการครอบคลุมดังนี้

                        • การบริหารสต๊อคสินค้า (Secure and Non-Secure Inventory Management)
                        • การบริหารจัดการคลังสินค้า (Secure and Non-Secure)
                        • การบรรจุหีบห่อ (Packaging)
                        • การรับ-ส่งสินค้า (Logistic)
                        • การควบคุมราคาสินค้าและการบริหารต้นทุน (The price control and cost management)
                        • การเชื่อมโยงระบบบริหารจัดการ (Integration and Interface)

โดยการให้บริการดังกล่าวเป็นการให้บริการภายใต้ระบบงานและทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์บริหารจัดการคลังสินค้าและเอกสาร เพื่อตอบโจทย์การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

ตำแหน่งที่ตั้ง

ที่ตั้งสินค้า

อาคารกองบุญมา 699 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย

สินค้าอื่น ๆ

ไม่พบสินค้า!

สอบถามสินค้า

สอบถามสินค้า

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกใช้เพื่อสนับสนุนประสบการณ์ของคุณทั่วทั้งเว็บไซต์นี้เพื่อจัดการการเข้าถึงบัญชีของคุณและเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่อธิบายไว้ใน privacy policyของเรา

ตลาดอุตสาหกรรมไทย
Logo