Wire Southeast Asia 2023 - 20-22 กันยายน ไบเทค กรุงเทพฯ

ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน

เพิ่มรีวิวของคุณ

บีจีอี โซลูชั่น (BGE Solution) หรือ บริษัท บีจี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด ก่อตั้งในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียน อาทิ ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) โรงไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนทิ้ง (Waste Heat Recovery) เป็นต้น โดยจุดเริ่มต้นมาจากโครงการผลิตไอน้ำจากพลังงานความร้อนทิ้ง ณ BGC ขอนแก่นกล๊าส เมื่อปี พ.ศ. 2553 ต่อมาได้เริ่มโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนทิ้ง ณ BGC อยุธยากล๊าส ปี พ.ศ. 2557 และโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ณ BGC ขอนแก่นกล๊าส ในปีเดียวกัน เพื่อนำพลังงานที่ได้มาใช้ภายในโรงงาน และจำหน่ายสู่ภายนอก ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมและสนับสนุนการนำพลังงานจากแหล่งธรรมชาติที่สะอาดและบริสุทธิ์มาใช้อย่างคุ้มค่า ช่วยลดการใช้พลังงาน และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต

ข้อมูลซัพพลายเออร์

ข้อมูลซัพพลายเออร์

ตำแหน่งที่ตั้ง

ที่ตั้งสินค้า

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)

สอบถามสินค้า

สอบถามสินค้า

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกใช้เพื่อสนับสนุนประสบการณ์ของคุณทั่วทั้งเว็บไซต์นี้เพื่อจัดการการเข้าถึงบัญชีของคุณและเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่อธิบายไว้ใน privacy policyของเรา

ตลาดอุตสาหกรรมไทย
Logo