IEEE Power & Energy Series : ความปลอดภัยและข้อปฏิบัติสำหรับการบำรุงรักษา อุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าแรงสูงและระบบส่งจ่ายไฟฟ้า และมอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในโรงจักรไฟฟ้า

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ ความปลอดภัยและข้อปฏิบัติสำหรับการบำรุ่งรักษาอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าแรงสูงและระบบส่งจ่ายไฟฟ้า และมอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในโรงจักรไฟฟ้า
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ ความปลอดภัยและข้อปฏิบัติสำหรับการบำรุ่งรักษาอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าแรงสูงและระบบส่งจ่ายไฟฟ้า และมอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในโรงจักรไฟฟ้าขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ ความปลอดภัยและข้อปฏิบัติสำหรับการบำรุ่งรักษาอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าแรงสูงและระบบส่งจ่ายไฟฟ้า และมอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในโรงจักรไฟฟ้า

หลักการและเหตุผล

การบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้านับเป็นหัวใจอันสำคัญยิ่งในการลดค่าใช้จ่ายต้นทุน และทำให้เกิดความมั่นคง เชื่อถือได้ในการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ภารกิจอันสำคัญนี้นับเป็นที่สนใจยิ่งในปัจจุบันเนื่องจากมีภาวะการแข่งขันเชิงพาณิชย์สูงยิ่งขึ้น ผู้ปฏิบัติหน้าที่จำเป็นต้องมีความรู้ความชำนาญและสามารถเสริมสร้างมาตรการป้องกันอย่างถูกวิธีทั้งทางเทคนิคและการจัดการ และมิให้เกิดผลเสียหายจากอุปกรณ์ไฟฟ้าขัดข้องสมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย)หรือ IEEE-Power & Energy Society – Thailand Chapter โคยการสนับสนุนด้านวิชาการจาก กฟน., กฟภ. และ กฟผ. มหาวิทยาลัยและบริษัทเอกชน (Solution Providers) ได้เล็งเห็นว่า ควรจัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “ความปลอคภัยและข้อปฏิบัติสำหรับการบำรุงรักษาอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าแรงสูงและระบบส่งจ่ายไฟฟ้า และมอเตอร์และเครื่องกำเนิคไฟฟ้าในโรงจักรไฟฟ้า” เพื่อเพิ่มความมั่นคงให้กับอุปกรณ์ในสถานีไฟฟ้าแรงสูง ระบบส่งจ่ายไฟฟ้า และโรงจักรไฟฟ้าของไทย

*** สมาคมฯ ให้ความสำคัญกับมาตรการของภาครัฐ เพื่อลคความเสี่ยงการแพร่ระบาคของโรดติดเชื้อ COVID-19 แก่ผู้เข้าสัมมนาและวิทยากรทุกท่าน ทางสมาคมฯ ได้จัดสัมมนาให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคและคำแนะนำของทางราชการ

วัตถุประสงค์

  1. เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่วิศวกรไฟฟ้าและช่างไฟฟ้า เกี่ยวกับงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า
  2. เปิดโอกาสให้มีการปรึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรมทุกคนและร่วมกันแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบำรุงรักษาอุปกรณ์ รวมทั้งเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  3. ได้รับความรู้และเทคนิคก้าวหน้าจากผู้เชี่ยวชาญในงานบำรุงรักษา

กลุ่มเป้าหมาย

วิศวกรและช่างอาวุโสที่ปฏิบัติงานทั้งในภาครัฐและเอกชนอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติงานระบบกำลังไฟฟ้าขนาคมากกว่า 1,000 kVA

ตลาดอุตสาหกรรมไทย
Logo