fbpx

บริษัท แอบโซลูท แพคเกจจิ้ง แอนด์ ออโตเมชั่น จำกัด

Bangkok, Thailand(Show on map)

เกี่ยวกับซัพพลายเออร์

บริษัท แอดวานซ์ บิสซิเนส โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด (ABSS) เป็นตัวแทนจำหน่ายหลัก ผู้แทนจำหน่ายรายย่อยและผู้ให้บริการ สินค้าประเภทคอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์ มีความมุ่งมั่นในการจำหน่าย ผลิตภัฒฑ์ รวมถึงการให้บริการอย่างมีคุณภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า โดยจะรักษามาตรฐานและพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ด้วยระบบบริหารจัดการคุณภาพและบริการตามมาตรฐาน ISO9001:2015 ISO 20000:2011 และ ISO 27001:2011

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้บุคลากรนำนโยบายคุณภาพและบริการไปปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

  1. ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ของลูกค้า รวมถึงข้อกำหนดและข้อตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายที่มีคุณภาพและการให้บริการที่ตรงตามความต้องการและข้อตกลงกับลูกค้าอย่างเคร่งครัด
  2. ปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  3. เสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพของพนักงาน รวมถึงสร้างจิตสำนึกในงานที่รับผิดชอบเพื่อให้มีคุณภาพ และเพิ่มประสิทธิผลในการให้บริการ

บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายคุณภาพและบริการของบริษัทฯ ไว้ดังนี้

“บริษัทฯ จะจำหน่าย จัดส่งสินค้า รวมทั้งให้บริการลูกค้าอย่างถูกต้อง ตรงตามเวลาที่ตกลงไว้ และรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลเสมอ”

ตลาดอุตสาหกรรมไทย
Logo
Reset Password